ข้อมูลสารสนเทสด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2561

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2562

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2564 

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2565

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2566

ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สรุปผลการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562

จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม และกำหนดปฏิทินการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561