Article Index

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

แผนที่นำทาง SDG4 จังหวัดนครสวรรค์ 

รายงานผลการดำเนินงาน SDG4 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

แผ่นพับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดนครสวรรค์

แผนและรายงานปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปี 2565-2566 จังหวัดนครสวรรค์

1) ทำความรู้จักกับ SDGs

1. SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) คลิก...

2. ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คลิก...

3. SDGs กับเยาวชน คลิก...

4. SDGs กับภาคธุรกิจ คลิก...

5. SDGs กับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) คลิก...

6. SDGs กับเกษตรกร คลิก...

7. SDGs กับชีวิตคนเมือง คลิก...

8. SDGs กับอาหารริมทาง คลิก...

9. งานก้าวพอดี 9-11 ก.ค. 2562 SEP for SDGs : 17 Goals Ver. คลิก...

มีต่อหน้า 2 กด NEXT