วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมประชุมเปิดโครงการ (kickoff) ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นจาก 7 วิทยาลัย รวม 55 หลักสูตร และกิจกรรมแนะแนวสัญจรทั้งหวัดนครสวรรค์รวม 16 จุด ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.