วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์

ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาของการผลิตและพัฒนากำลังคนในอำเภอที่รับผิดชอบ กำหนดโครงการ กิจกรรม พร้อมนำเสนอแผนงาน โครงการที่จะดำเนินการ
///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.