วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ kickoff พัฒนาทักษะอาชีพสู่ตลาดแรงงาน สร้างสรรค์ นวัตกรรมนำนครสวรรค์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์