วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติงาน บทบาท ภารกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านปางสุด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนดรุณศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรของอำเภอแม่วงก์ ณ โรงเรียนบ้านคลองไทร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวสัญจรของอำเภอ เมืองนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรของอำเภอชุมแสง ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์