วันที่ 5 เมษายน 2561 นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพิจารณาเรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว แผนการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.