วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ชนูทิศวิชาการ สืบสารศาสตร์พระราชา มุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู นักเรียน และเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อีกทั้งยังให้่ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย
///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.