วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมเปิดโครงการ การจัดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น และกิจกรรมแนะแนวสัญจร 16 จุด ผลการดำเนินงานมีทั้งประสบผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และร่วมกัน วางแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.