ตัวอย่างคำถามตอบหน้าเวปไซต์

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่2

ตัวอย่างจาก Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                         การมีส่วนร่วมเรื่องคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

                                       การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรงศึกษาธิการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

- คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

- คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

กลุ่มอำนวยการ

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

กลุ่มนโยบายและแผน

- พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2

- พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

- พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

- พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- ระเบียบ พสน.

กลุ่มบส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

- พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- คู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี2563

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560

หน่วยตรวจสอบภายใน

- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล

ฉบับปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน