ตัวอย่างคำถามตอบหน้าเวปไซต์

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่2

ตัวอย่างจาก Facebook

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

          1.1)องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

          1.2)องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          1.3)หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          1.4)หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

          1.5)หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

         

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

          2.1)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

          3.1)กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

 

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

          4.1)หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคคล กรณีเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          4.2)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          5.1)กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

          5.2)กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          5.3)หลักเณฑ์การสรรหาและคัดเลือก คนดีศรี สป.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

การมีส่วนร่วมกิจกรรมวันเด็ก

การมีส่วนร่วมโครงการ IFTE

 

   การมีส่วนร่วมเรื่องคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

          การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

- คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

- คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มอำนวยการ

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

- ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ พศ.2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กลุ่มนโยบายและแผน

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2

- พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

- พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 2552 2554

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- ระเบียบ พสน.

กลุ่มบส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- คู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี2563

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560

หน่วยตรวจสอบภายใน

- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล

ฉบับปรับปรุง