แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563