การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

คู่มือการใช้งานระบบ MyOffice ของ ศธจ.นครสวรรค์

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ตามแผนตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครสวรรค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5-FB6yHfNEFreShg2tRbbshoZmllsyRnCEkLUb1gXyMeIsQ/viewform

 

ขนาดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษา ขนาด รวม

เล็ก

น้อยกว่า121

(คน)

กลาง

121-499

(คน)

ใหญ่

500-1500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

1500ขึ้นไป

(คน)

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 113 47 3 2 165
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 80 60 7 0 147
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 139 59 3 0 201

เล็ก

น้อยกว่า 499

(คน)

กลาง

499-1500

(คน)

ใหญ่

1500-2500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

2500ขึ้นไป

(คน)

สพม.42 19 10 5 3 37
รวมทั้งหมด 351 176 18 5 550