มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

ตัวอย่างคำถามตอบหน้าเวปไซต์

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่2

ตัวอย่างจาก Facebook

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

          1.1)องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

          1.2)องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          1.3)หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          1.4)หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

          1.5)หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

         

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

          2.1)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

          3.1)กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

 

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

          4.1)หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคคล กรณีเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          4.2)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          5.1)กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

          5.2)กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          5.3)หลักเณฑ์การสรรหาและคัดเลือก คนดีศรี สป.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

การมีส่วนร่วมกิจกรรมวันเด็ก

การมีส่วนร่วมโครงการ IFTE

 

   การมีส่วนร่วมเรื่องคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

          การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ