คู่มือการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

1.การประชุมอนุพัฒนาการศึกษา

แบบการกำกับติดตาม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสถิติการร้องเรียน 2566

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน