แนวทางการตรวจสอบของหน่วยงานต้นสังกัดแนวทางการตรวจสอบของโรงเรียนเอกชน

รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนโหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

ข้อมูลสารสนเทสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

แบบประเมินความพึงพอใจของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563