รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

2.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

3.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

4.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

5.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

6.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

7.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

8.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

9.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

10.รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.สรุปโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการต้านทุจริต