ข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
โรงเรียน
นักเรียน
ครู/บุคลากร
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
167
21,368
1,655
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
150
23,131
1,631
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
201
22,391
1,632
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(เฉพาะนครสวรรค์)
37
32,060
1,819
 
รวม สพฐ.
555
98,950
6,737
5
โรงเรียนเอกชน
52
33,680
1,310
6
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล)
1
370
34
7
กศน.จังหวัดนครสวรรค์
16
16,040
205
8
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
8
855
105
9
สถาบันพละศึกษา (โรงเรียนกีฬานครสวรรค์)
1
300
28
10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16
9,651
500
11
การอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
11
11,521
687
12
สำนักงานอุดมศึกษา
4
12,360
656
13
สาธิตมหาวิทยาลัย
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
1
480
25
14
การศึกษาแบบ Home School
2
4
2
รวม
667
184,211
10,289

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560