แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ซึ่งมีตำแหน่งว่าง จำนวน 86 อัตรา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 49 ราย และสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

        

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้

          จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

: องค์กรคุณธรรม  โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม  มีข้าราชการ และลูกจ้าง จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          เนื้อหาของการประชุม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

          ผลการดำเนินการ

                   ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกิดความรู้ ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบายต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ สามารถสร้างค่านิยม วัฒนธรรม “องค์กรภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

                   เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 สิงหาคม 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ซึ่งทางศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทยโดยเชิญชวนลูกเสือ นารีสำรองจากสังกัดต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมชุมนุม เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำลูกเสือเนตรนารีจำนวน 129 หมู่รวม 900 3 คนคณะทำงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 1,800 3 คนร่วมกันจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์