วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณชั้น 5 แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้สนุกนอกห้องเรียน (Fun and Learn Center) ที่ใช้เป็นแหล่งปลูกฝังทักษะ กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนผ่านการทำกิจกรรม การเล่น และการลงมือปฏิบัติ จนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ซึ่งนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนกประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการสอบภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 สนามสอบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 972 คน ขาดสอบ 2 คน ก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย///พรพิิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล

///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
">}

   วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบผล การดำเนินงาน การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานในจังหวัดให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

เปิดรับเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อดำเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด มายังศูนย์ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกฯ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561