นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้

          จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

: องค์กรคุณธรรม  โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม  มีข้าราชการ และลูกจ้าง จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          เนื้อหาของการประชุม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

          ผลการดำเนินการ

                   ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกิดความรู้ ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบายต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ สามารถสร้างค่านิยม วัฒนธรรม “องค์กรภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

                   เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 สิงหาคม 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ซึ่งทางศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทยโดยเชิญชวนลูกเสือ นารีสำรองจากสังกัดต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมชุมนุม เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำลูกเสือเนตรนารีจำนวน 129 หมู่รวม 900 3 คนคณะทำงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 1,800 3 คนร่วมกันจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

          

         

                    วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เตรียมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ในการจัดทำค่ายย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ฐานกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

         

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 6 พฤษภาคม 2562

"ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตา จับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุขสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน"

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ซึ่งมีตำแหน่งว่าง จำนวน 86 อัตรา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 49 ราย และสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

        

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์