นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน

   
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นางดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
 
นายสุชาติ เอกปัชชา
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายบรรลือ สง่าจิตร
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายปรีชา เดชพันธ์
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ