นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน

     
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
นายเธียร เธียรถาวร
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์
นายสมเดช ดีทรัพย์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
     
นายพนม จันทรดิษฐ์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายราเมศว์ ดำนงค์
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
รศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
   
นางอัญชนา อินทุรัตน์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ