พิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ฺ ร่วมพิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุ และเพื่อจัดเวทีสมัชชาครอบครัว สู่การขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลตนเองและผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์โควิด-19” และ “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงจากผู้สูงอายุ การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวร่มเย็น การมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ การจัดเวทีสมัชชาครอบครัวและการจัดนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง The Moon โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/นิรภัฏ นาคดี /ภาพ

 

                                  พิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565  วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ฺ ร่วมพิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุ และเพื่อจัดเวทีสมัชชาครอบครัว สู่การขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลตนเองและผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์โควิด-19” และ “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงจากผู้สูงอายุ การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวร่มเย็น การมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ การจัดเวทีสมัชชาครอบครัวและการจัดนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง The Moon โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/นิรภัฏ นาคดี /ภาพ

         
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นางพรพเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบ คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ตามภารกิจ 5 มิติ ระดับจังหวัด คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ (ศจพ.จ.) ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ มิติด้านที่ 3 มิติด้านการศึกษา
- โดยให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(Thai People Map and Analytics Platform – TPMAP) เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ )
- ให้ประสานการทำงานในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหารายบุคคล/รายครัวเรือน กับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีนายอำเภอ ทุกอำเภอเป็นประธานกรรมการ และการแก้ไขปัญหามิติด้านการศึกษา ตามตัวชี้วัด โดยมีนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียด นำเสนอข้อมูล ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/นิรภัฏ นาคดี /ภาพ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนเแิดภาคเรียนปีการศึกษา2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565

ประกาศองค์กรคุณธรรม

ขอเชิญรับชมสัมมนาเชิงวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565

ผ่านเพจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

หนังสือเชิญรับฟังและกำหนดการ

ประชุมชี้แจงโครงการ IFTE
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง Forum Ballroom โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการนิเทศชั้นเรียนโดยใช้แนวทาง COTARMODELจำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามที่แนบ


       

                    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (เฉพาะรร.เอกชน) ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2565 ณ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์