ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                                   คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผ้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วน ของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (กศจ.ชัยนาทขอใช้บัญชี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

Attachments:
Download this file (ยกเลิกชัยนาท.pdf)ยกเลิกชัยนาท.pdf[ ]785 kB248 Downloads

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับย้ายปี 2565 เพิ่มเติม

Attachments:
Download this file (สพป.นว.1.pdf)สพป.นว.1.pdf[ ]823 kB240 Downloads
Download this file (สพป.นว.2.pdf)สพป.นว.2.pdf[ ]307 kB252 Downloads
Download this file (สพป.นว.3.pdf)สพป.นว.3.pdf[ ]7896 kB266 Downloads
Download this file (สพม.นว.pdf)สพม.นว.pdf[ ]7268 kB305 Downloads

       

                        วันที่ 16 มกราคม 2566 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด วันครู "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

OIT  รายละเอียด กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นโยบายและแผน
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นโยบายและแผน
OIT-3 หน้าที่และอำนาจ นโยบายและแผน
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นโยบายและแผน
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นโยบายและแผน
OIT-6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

บริหารงานบุคคล
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ อำนวยการ
OIT-8

Q&A

นโยบายและแผน
OIT-9

Social Network

นโยบายและแผน
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน
OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

นโยบายและแผน
OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน

OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ
OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

นโยบายและแผน
OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 

ปีงบประมาณ2565

นโยบายและแผน
OIT-16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

นโยบายและแผน
OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ
OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ
OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

อำนวยการ
OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

อำนวยการ
OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล
OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

บริหารงานบุคคล
OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล

OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี

บริหารงานบุคคล

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล
OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

บริหารงานบุคคล

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มนโบายและแผน

OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มนโยบายและแผน

OIT-30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ
OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ
OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นิเทศ ฯ
OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นิเทศ ฯ
OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นิเทศ ฯ
OIT-36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

นิเทศ ฯ

OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ
OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ
OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ