แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

                   นครสวรรค์ศึกษาออนไลน์ การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครูอาจารย์เกิดขึ้นจาก โครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของโครงการ

          2.1 หลักการและเหตุผล

           ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา        การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด

           คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

           ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีประสานและการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

           เพื่อให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “การเรียนรู้วิชาการออนไลน์นครสวรรค์ศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ ครูยุคดิจิทัล    เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป       

           ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว บังเกิดผลเป็นรูปธรรมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

            2.2  วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย
  2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค์ มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. เพื่อให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดนครสวรรค์ ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา

            2.3 เป้าหมายโครงการ (Output)

          2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

           1) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 6 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม จำนวน 100 คน รวม 600 คน

          2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                        1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          2.4 กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)

                2.4.1 ประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

                2.4.2 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องในการ  จัดการศึกษา

                2.4.3 บุคลากรของหน่วยงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด

          2.5 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

               2.5.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)

                         1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย

                         2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา

                             สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                         3) จังหวัดนครสวรรค์มีการรายงานผลการดำเนินงานตามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกไตรมาส

                          4) มีเครือข่ายในการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา

               2.5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

                       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สามารถบริหารจัดการศึกษา และปฏิบัติงานภายใต้องค์คณะบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

                       และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดได้

คลิกเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม

1.วิชาสังคมศึกษา

2.วิชาวิทยาศาสตร์

3.วิชาภาษาไทย

4.วิชาภาษาอังกฤษ เต็มแล้ว

5.วิชาคณิตศาสตร์

6.วิชาปฐมวัย เต็มแล้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนครสวรรค์ศึกษาออนไลน์ 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแยกตามรายวิชา

1.วิชาสังคมศึกษา การพัฒนางาน(PA)ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา วันที่ 4-5 เมษายน 2565

2.วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ในบ้าน (Science Lab at Home) วันที่ 7-8 เมษายน 2565

3.วิชาภาษาไทย กลยุทธ์การสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกสำหรับครูประถมศึกษา วันที่ 18-19 เมษายน 2565

4.วิชาปฐมวัย สมรรถนะครูปฐมวัยในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 วันที่ 19-20 เมษายน 2565

5.วิชาคณิตศาสตร์ การพัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 20-21 เมษายน 2565

6.วิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 skills นำไปสู่การพัฒนางาน (PA) วันที่ 25-26 เมษายน 2565

                                               ขอแจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโอเพ่นแชทของแต่ละรายวิชา  ด้านล่างของรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรายวิชา หากข้อมูลของท่านใดผิดพลาดให้แจ้งใน Line Open Chat ได้เลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์