วันที่ 5 เมษายน 2561 นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพิจารณาเรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว แผนการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ผลการประชุม กศจ.ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมารายงานตัว ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค) รุ่นที่ 2