วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 จำนวน 102 คน และชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรียกรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 จำนวน 40 ตำแหน่ง ขอสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว 2 ตำแหน่ง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพิจารณาเรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว แผนการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ผลการประชุม กศจ.ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561